O škole

Naše škola je úplnou školou s 1. až  9. postupným ročníkem. Výuka probíhá ve všech ročnících v samostatných třídách. V jednotlivých ročnících je průměrně kolem 16 žáků. Počet žáků školy se v současné době pohybuje kolem 145 žáků.

O volnočasové aktivity dětí na 1. stupni se starají tři oddělení školní družiny s kvalifikovanými vychovatelkami. V rámci školní družiny probíhá řada bezplatných zájmových kroužků.

 

Organizace školy

Naše základní škola je umístěna ve dvou budovách. Budova 2. stupně leží v centru obce v těsné blízkosti autobusových zastávek, budova 1. stupně je umístěna v klidné lokalitě na okraji obce (asi 300 m od hlavní budovy ZŠ) s možností pobytu v přírodě – blízkost hřiště, lesa a tras na pěší výlety a vycházky.

Současná budova

 

 

 

Budova 2. stupně

V historicky nejstarší budově je umístěn 2. stupeň a ředitelství ZŠ. Jsou zde čtyři kmenové třídy, fyzikální učebna, učebna počítačů, kabinety, sborovna, ředitelna, šatny a WC. Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi s možností využití internetu a efektivněního využití digitálních učebních materiálů při výuce. V průběhu roku se obnovuje zařízení celé školy ale i pomůcky, objednávají se učebnice, sešity, které si žáci mohou zakoupit přímo ve škole. Velkou výhodou školy je nižší počet žáků.

Budova 2.stupně

Budova 1. stupně

V přízemí budovy I. stupně je umístěna jídelna pro celou základní školu, kuchyň, šatny pro žáky a personál a kotelna. Třídy pro 1. až 5. ročník jsou v prvním a druhém patře.  Třídy jsou pěkně vybavené, s interaktivními tabulemi a podnětným prostředím. Školní družina má jednu vlastní místnost, další 2 oddělení fungují po skončení vyučování v kmených třídách.

Součástí jedné třídy v 1. patře je i počítačový koutek s připojením na internet. Dále zde najdeme školní cvičnou kuchyňku, sborovnu a kancelář účetní a vedoucí ŠJ. V 1. a ve 2. patře jsou umístěna WC.

Klavír

Dopravní obslužnost

Žáci, kteří do naší školy dojíždějí, mohou využít dobré dopravní obslužnosti. Začátek vyučování je přizpůsoben času, kdy autobusy ze směru od Úpice, Červeného Kostelce, Jaroměře a České Skalice přijíždějí na Hořičky. Také časy odjezdů plně vyhovují a jsou dostatečné. Školu navštěvují děti nejen z Hořiček, ale i z mnoha okolních obcí.

Volejbal

Sport

Na zdravý pohyb dětí a sport je u nás kladen velký důraz. Žáci s učiteli využívají k pohybovým aktivitám tělocvičnu, která se nalézá nedaleko budovy 2. stupně, víceúčelové moderní hřiště o rozměrech 31x15m vedle budovy MŠ, okolo kterého jsou i četné herní prvky pro volnočasové aktivity dětí. Pět minut chůze od školy je travnaté hřiště na kopanou o rozměrech 85x50m. Žáci 1. stupně jezdí do Trutnova na plavecký výcvik a kurz bruslení, v 5. ročníku probíhá výjezdový týdenní lyžařský kurz, v 7. ročníku se žáci účastní pobytového lyžařského výcviku.

Basket

Individuální přístup

Na naší škole je pamatováno i na děti s podpůrnými opatřeními. Pro tyto děti máme k dispozici učebnice, pomůcky a výukové programy na PC. Ve škole pracují někteří žáci i s asistentkami pedagoga.

Výhodou nejen pro děti s podpůrnými opatřeními je velikost naší školy, menší počty žáků ve třídách a hlavně individuální a přístup ze strany učitelů.

Hra

Pestrost a kreativita

Žáci jsou zapojeni do celoročních i krátkodobých projektů, které činí školní rok pestrým a působí jako stimul i pro vhodné využití volného času. Individuální přístup a péče, která je našim žákům věnovaná, se zúročí v dobrých výsledcích ve vědomostních i uměleckých soutěžích. Podrobnosti najdete v sekci Projekty, Sport, Soutěže, Fotogalerie.

Šance pro nadané žáky

Naše škola je vhodným místem pro rozvoj schopností žáků a jejich talentu. Respektujeme zájmy a zaměření jednotlivých dětí a umožňujeme jim účast v předmětových soutěžích, na které se díky individuálnímu přístupu mohou dobře připravit. Jsou vhodně motivovány i díky dlouhodobým celoročním projektům Mozek školy a Sportovec školy, kde funguje bodovací systém. V případě projeveného zájmu se nebráníme ani individuálním konzultacím a vybízíme žáky k nadstandartní přípravě na vyučování, aby tak mohli prostřednictvím vlastních prezentací nebo referátů obohatit výuku.

Počty žáků ZŠ - školní rok 22/23

  • 1. ročník: 17
  • 2. ročník: 14
  • 3. ročník: 23
  • 4. ročník: 18
  • 5. ročník: 14
  • 6. ročník: 18
  • 7. ročník: 14
  • 8. ročník: 15
  • 9. ročník: 12

Historie

Původní škola

Původní škola byla dřevěná

Zápis ve školní kronice uvádí, že v roce 1710 stála na Hořičkách dřevěná budova jednotřídní školy. V letech 1740-50 byla vybudována nová dřevěná škola s jednou světnicí, která sloužila současně jako učebna a byt učitele. K rozšíření školy došlo v roce 1794, kdy byla světnice zvětšena a byt byl oddělen. V době přestavby bydlel učitel s rodinou ve stodole. Nové prostory nebyly nikterak pohodlné, byt byl vlhký a bez kamen. Ty si musel opatřit učitel Antonín Donát na vlastní náklady. Kamna se stala příčinou požáru v roce 1800, při kterém celá budova do základu vyhořela. Na náklady náchodského panství byla v roce 1801 postavena škola nová, opět dřevěná. Ta však nevyhovovala  stále stoupajícímu počtu žáků.

Stará kamenná škola

.A tak byla v roce 1829 postavena opět s přispěním náchodské vrchnosti kamenná budova školy. V ní se nacházely tři třídy, byt pro učitele a jeho dva pomocníky.  Trojtřídní zůstala až do roku 1865. Poté přepažením vznikla čtvrtá třída, která nevyhovovala. Vhodná čtvrtá učebna byla zřízena až v roce 1881.  S postupujícím časem bylo nutné přikročit k řadě oprav a k vylepšením. Na tyto úpravy přispívali místní občané i přespolní dárci.

Škola získávala finance i z výnosu prázdninových ochotnických představení, která byla pořádána v hostinci u Vitoušků. V Ochotnickém spolku aktivně působili i místní učitelé, kteří nezapomínali ani na činnost v TJ Sokol, který na Hořičkách vznikl v roce 1899. Počet žáků ve škole stoupal, v roce 1891 překročil průměr na jednu třídu 90 žáků. Ke zlepšení výuky byla zřízena ovocná školka a upravena letní tělocvična.  Přes veškeré úsilí pedagogů však přestávaly prostory školy vyhovovat. Představitelé obce se museli soustavně zabývat problémem údržby, oprav a případným rozšířením budovy.  Vzhledem k požadovaným výdajům bylo výhodnější starou školní budovu  v dražbě prodat a pustit se do výstavby nové.

Současná budova školy čp.71

Projekt i výstavba byla svěřena staviteli Josefu Martínkovi z Náchoda. Na jaře 1900 bylo započato se stavbou. Dokončena byla v roce 1901 a do provozu uvedena ve školním roce 1901/1902.  Slavnostní otevření budovy proběhlo 8.září 1901 v neděli. Tuto vyjímečnou událost si nenechaly ujít stovky místních i přspolních lidí. Při slavnostní mši byla budova školy vysvěcena. Mezi významné hosty  patřil například  princ Vilém zu Schaumburg-Lippe.  V této době byl počet žáků kolem 230. Působilo zde celkem 5 učitelů. S příchodem 1.světové války se změnil charakter školy. Dívky při ručních pracích pletly ponožky a vyráběly papírové podešve. Sbíraly se ostružinové listy na čaj pro vojíny. Žáci z vyšších tříd byli omluveni, aby pomáhali doma matkám při domácích a polních pracích. V roce 1920 byla zřízena na Hořičkách měšťanská škola, která navazovala na nižší stupeň tzv.obecné školy. V roce 1924 byla rozšířena výuka zřízením Lidové školy hospodářské, o rok později navíc vznikla na Hořičkách Všeobecná živnostenská škola.  Za těchto podmínek stávající budova nemohla postačit a opakovaně se jednalo o jejím rozšíření. Tyto velkolepé plány ale přerušila 2.světová válka. Někteří učitelé byli totálně nasazeni v rámci protektorátu nebo Říše. Po válce bylo 14. května 1945 opět obnoveno pravidelné vyučování. V roce 1948 v rámci úprav základního školství byla obecná škola změněna na školu národní (1.stupeň) a měšťanka ve čtyřtřídní střední školu (2.stupeň). Větší opravy budovy proběhly až v letech 1978 – 9, kdy byla provedena přístavba nové části, kam bylo umístěno sociální zařízení.

V roce 2015 prošla budova školy rekonstrukcí. Byla vyměněna okna a opravena omítka. Stará akumulační kamna nahrazena novými. Přibyla odborná učebna přírodních věd - fyziky, chemie a přírodopisu.

Současná budova
Současná budova
Současná budova
 

Nová budova 1.stupně a mateřské školy

Hořičky získaly v roce1982 novou budovu mateřské školy, kde se také nacházela družina a školní jídelna. Díky moderní přístavbě z roku 1997, kam byla přesunita mateřská škola, mohl být do uvolněné budovy přemístěn celý 1.stupeň základní školy.

2. stupen

Přidáno 7. 4. 2022, autor: J4W Admin