Facebook
Česko sportuje
Ovoce do škol
Nenech to být a něco udělej

Naše škola je úplnou školou s 1. až  9. postupným ročníkem. Výuka probíhá ve všech ročnících v samostatných třídách. V jednotlivých ročnících je průměrně kolem 15 žáků. Počet žáků školy se v současné době pohybuje mezi 130 až 140 žáky.
O volnočasové aktivity dětí na 1. stupni se starají tři oddělení školní družiny s kvalifikovanými vychovatelkami. V rámci školní družiny probíhá řada bezplatných zájmových kroužků.


Organizace školy
Naše základní škola je umístěna ve dvou budovách. Budova 2. stupně leží v centru obce v těsné blízkosti autobusových zastávek, budova 1. stupně je umístěna v klidné lokalitě na okraji obce (asi 300 m od hlavní budovy ZŠ) s možností pobytu v přírodě – blízkost hřiště, lesa a tras na pěší výlety a vycházky.


Budova 2. stupně
V historicky nejstarší budově je umístěn 2. stupeň a ředitelství ZŠ. Jsou zde čtyři kmenové třídy, fyzikální učebna, učebna počítačů, kabinety, sborovna, ředitelna, šatny a WC. Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi s možností využití internetu a efektivněního využití digitálních učebních materiálů při výuce. V průběhu roku se obnovuje zařízení celé školy ale i pomůcky, objednávají se učebnice, sešity, které si žáci mohou zakoupit přímo ve škole. Velkou výhodou školy je nižší počet žáků.


Budova 1. stupně
V přízemí budovy I. stupně je umístěna jídelna pro celou základní školu, kuchyň, šatny pro žáky a personál a kotelna. Třídy pro 1. až 5. ročník jsou v prvním a druhém patře.  Třídy jsou pěkně vybavené, s interaktivními tabulemi a podnětným prostředím. Školní družina má jednu vlastní místnost, další 2 oddělení fungují po skončení vyučování v kmených třídách.
Součástí jedné třídy v 1. patře je i počítačový koutek s připojením na internet. Dále zde najdeme školní cvičnou kuchyňku, sborovnu a kancelář účetní a vedoucí ŠJ. V 1. a ve 2. patře jsou umístěna WC.

Dopravní obslužnost
Žáci, kteří do naší školy dojíždějí, mohou využít dobré dopravní obslužnosti. Začátek vyučování je přizpůsoben času, kdy autobusy ze směru od Úpice, Červeného Kostelce, Jaroměře a České Skalice přijíždějí na Hořičky. Také časy odjezdů plně vyhovují a jsou dostatečné. Školu navštěvují děti nejen z Hořiček, ale i z mnoha okolních obcí.
 

Sport
Na zdravý pohyb dětí a sport je u nás kladen velký důraz. Žáci s učiteli využívají k pohybovým aktivitám tělocvičnu, která se nalézá nedaleko budovy 2. stupně, víceúčelové moderní hřiště o rozměrech 31x15m vedle budovy MŠ, okolo kterého jsou i četné herní prvky pro volnočasové aktivity dětí. Pět minut chůze od školy je travnaté hřiště na kopanou o rozměrech 85x50m. Žáci 1. stupně jezdí do Trutnova na plavecký výcvik a kurz bruslení, v 5. ročníku probíhá výjezdový týdenní lyžařský kurz, v 7. ročníku se žáci účastní pobytového lyžařského výcviku.
 

Individuální přístup
Na naší škole je pamatováno i na děti s podpůrnými opatřeními. Pro tyto děti máme k dispozici učebnice, pomůcky a výukové programy na PC. Ve škole pracují někteří žáci i s asistentkami pedagoga.
Výhodou nejen pro děti s podpůrnými opatřeními je velikost naší školy, menší počty žáků ve třídách a hlavně individuální a přístup ze strany učitelů.

Pestrost a kreativita
Žáci jsou zapojeni do celoročních i krátkodobých projektů, které činí školní rok pestrým a působí jako stimul i pro vhodné využití volného času. Individuální přístup a péče, která je našim žákům věnovaná, se zúročí v dobrých výsledcích ve vědomostních i uměleckých soutěžích. Podrobnosti najdete v sekci Projekty, Sport, Soutěže, Fotogalerie.


Šance pro nadané žáky
Naše škola je vhodným místem pro rozvoj schopností žáků a jejich talentu. Respektujeme zájmy a zaměření jednotlivých dětí a umožňujeme jim účast v předmětových soutěžích, na které se díky individuálnímu přístupu mohou dobře připravit. Jsou vhodně motivovány i díky dlouhodobým celoročním projektům Mozek školy a Sportovec školy, kde funguje bodovací systém. V případě projeveného zájmu se nebráníme ani individuálním konzultacím a vybízíme žáky k nadstandartní přípravě na vyučování, aby tak mohli prostřednictvím vlastních prezentací nebo referátů obohatit výuku.